<< Blog

Regulamin

Opublikowano przez: zespół Trade Dziennik

Regulamin

 

§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu Tradedziennik oraz zasady pozyskiwania informacji i zamieszczania treści w serwisie internetowym Tradedziennik.

 2. Tradedziennik to platforma umożliwiająca zamieszczanie, przeglądanie i porządkowanie treści związanych z prowadzoną działalnością dotyczącą giełdy.

 3. Właścicielem serwisu Tradedziennik jest Ipsum Studio Adrian Bosacki, osiedle Kazimierza Wielkiego 26a/8, 62-200 Gniezno, numer NIP 784-251-59-03, e-mail: tradedziennik@gmail.com

 4. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności. Zarejestrowanie konta w serwisie internetowym oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.

 5. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

  1. Platforma – prowadzona przez Usługodawcę w języku polskim platforma on-line funkcjonująca poprzez Stronę internetową;

  2. Usługodawca –  Ipsum Studio Adrian Bosacki, osiedle Kazimierza Wielkiego 26a/8, 62-200 Gniezno, numer NIP 784-251-59-03, e-mail: tradedziennik@gmail.com

  3. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem https://tradedziennik.pl/ oraz wszelkie jej podstrony i subdomeny;

  4. Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do strony internetowej Tradedziennik oraz udostępnienie funkcjonalności związanych z  zamieszczaniem, przeglądaniem i porządkowaniem treści dotyczących działalności Użytkownika na giełdzie;

  5. Użytkownik - wszystkie podmioty korzystające z Platformy;

  6. Konto Użytkownika - indywidualne konto Użytkownika w Platformie, zawierające indywidualne dane Użytkownika oraz umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych poprzez Platformę;

  7. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Platformy czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  8. Regulamin – niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są na Stronie internetowej.

 6. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: tradedziennik@gmail.com 

 

§2. Usługi świadczone przez Platformę

 

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

 2. Usługodawca pobiera opłaty za świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w zakresie określonym w §6.

 3. Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Platformy. Poprzez Platformę Usługodawca świadczy między innymi następujące rodzaje Usług:

  1. Założenia i utrzymania Konta Użytkowników;

  2. Umożliwienie dodawania, edycji i usuwania danych;

  3. Katalogowanie, sortowanie danych, podział na grupy (dzienniki);

  4. Umożliwienie wyszukiwania i przeglądania danych;

  5. Umożliwienie obliczania zysków i innych statystyk;

  6. Umożliwienie tworzenia wykresów z krzywą kapitału, itp.

 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zarejestrowania w Platformie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w Usług w każdym czasie w trybie usunięcia Konta, określonym w niniejszym Regulaminie. Zakres wybranych usług zależy od faktu czy Użytkownik korzysta z wersji bezpłatnej czy płatnej Platformy. Zakres bezpłatnego korzystania z Platformy jest ograniczony limitami określonymi każdorazowo w komunikatach w Platformie.

 5. Korzystanie z Usług określonych w ust. 3 wymaga dokonania rejestracji Konta Użytkownika.

 6. Usługodawca uprawniony jest do modyfikowania, w tym rozszerzania zakresu Usług.

 7. Usługodawca świadczy ponadto usługi związane z wysyłką newslettera:

  1. informacyjnego, związanego z działalnością Platformy,

  2. marketingowego, który jest wysyłany do Użytkownika jeżeli zapisze się do newslettera w Platformie.

 

§3. Rejestracja w Platformie

 

 1. Użytkownicy dokonują w Platformie rejestracji kont indywidualnych.

 2. Konta indywidualne umożliwiają Użytkownikom korzystanie z funkcjonalności Platformy. Korzystanie z wersji płatnej konta Użytkownika umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Platformy.

 3. Rejestracji w Platformie dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym należy podać następujące dane, m.in: imię, adres e-mail, hasło).

 4. Dokonania zgłoszenia, rejestracji Konta Użytkownika i późniejszych działań w ramach Platformy w imieniu i na rzecz Użytkownika mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji Użytkownika lub posiadające stosowne uprawnienie.

 5. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.

 6. Nie jest dozwolone zakładanie konta Użytkownika za pomocą automatu.

 7. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika, Usługodawca może wstrzymać się z założeniem Konta Użytkownika lub zawiesić funkcjonowanie Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

 8. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji oraz w późniejszym toku korzystania z Konta Użytkownika. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych w czasie korzystania z Platformy, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować, korzystając ze stosownego formularza dostępnego na Stronie internetowej.

 

§4. Ogólne zasady korzystania z Platformy

 

 1. By móc korzystać z Usług dostępnych poprzez Stronę internetową lub za pomocą urządzeń mobilnych Użytkownik musi spełnić następujące wymagania techniczne:

  1. posiadać komputer, laptop, telefon komórkowy lub inne urządzenie z dostępem do internetu;

  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;

  3. korzystać z przeglądarki internetowej (w najnowszej wersji);

  4. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.

 2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

 3. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta Użytkownika do działania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy oraz osób trzecich.

 4. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:

  1. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Platformy zgodnie z celem Platformy;

  2. przestrzegania zasad prawa polskiego,

  3. poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników,

  4. niedziałania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy i osób trzecich.

 5. Treści zamieszczane przez Użytkowników w Platformie są ich własnością i wyłącznie oni ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

 6. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w Platformie treści  zawierających zapisy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

 7. Usługodawcy przysługuje prawo do edycji i usuwania treści zamieszczonych przez Użytkowników w zakresie, w którym zawiera ona treści niezgodne z prawem. Wszystkie treści niezgodne z prawem zostaną przez Usługodawcę usunięte w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o ich istnieniu.

 8. Konto Użytkownika, który nagminnie zamieszcza treści niezgodne z prawem bądź treści naruszające dobra osobiste innych osób może zostać zablokowane lub usunięte przez Usługodawcę.

 

§5. Zasady zamieszczania treści w Platformie

 

 1. Każdy Użytkownik zamieszczając treści w Platformie oświadcza, że:

  • a. Ma pełne prawo do dysponowania treścią zamieszczaną na Platformie, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do niej, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub przysługują mu prawa do korzystania z treści;

  • b. Osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich rozpowszechniania, wyraziły zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku;

  • c. Informacja zawarta w zamieszczonej treści jest zgodna z prawdą i nie ma na celu wprowadzenia nikogo w błąd.

 2. Użytkownik zobowiązuje się przedstawić w terminie 7 dni odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w § 5 pkt 1 lit. a, b, c Regulaminu na każde żądanie Usługodawcy.

 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez niego treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

 

§6 Opłaty, odstąpienie od umowy i rezygnacja z Subskrypcji

 1. Dostęp do Platformy jest bezpłatny w zakresie limitowanym. By korzystać z Usług w Platformie bez limitów należy wykupić dostęp odpłatny. Dostęp do Platformy opłaca się dokonując przedpłaty zapewniającej dostęp do Platformy na określony czas.

 2. Płatność za dostęp do Platformy dokonywana jest poprzez narzędzia dostępne w Platformie, tj. narzędzie do płatności online Stripe.

 3. Usługodawca może zmieniać cenę dostępu do Platformy, w przypadku jeszcze nieopłaconych okresów - o wszelkich zmianach cen Usługodawca poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem, informując też (w stosownych przypadkach), jak zaakceptować takie zmiany. Zmiany cen wchodzą w życie na początku kolejnego okresu subskrypcji następującego po dacie zmiany cen. Dalsze korzystanie z Platformy po wejściu w życie zmiany ceny oznacza akceptację nowej ceny. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody się na zmianę cen, ma prawo odrzucić takie zmiany poprzez rezygnację z Subskrypcji.

 4. Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia dokonania zakupu Subskrypcji bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia żadnych kosztów.

 1. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się we wzoru stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 2. W razie odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

 3. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Płatność Użytkownika zostanie automatycznie pobrana powtórnie na koniec okresu wykupionej Subskrypcji, chyba że Użytkownik anuluje swoją Subskrypcję przed końcem aktualnego okresu Subskrypcyjnego w sposób wskazany w Platformie. Usługa zostanie anulowana od dnia przypadającego po ostatnim dniu aktualnego okresu Subskrypcyjnego, zaś Konto Użytkownika zostanie zdezaktywowane. Jeśli Użytkownik anuluje płatność lub wypowie umowę po upłynięciu okresu, w którym można odstąpić od Umów (jeżeli ma zastosowanie) lub przed końcem aktualnego okresu subskrypcji, Usługodawca nie zwróci żadnych wniesionych już opłat subskrypcyjnych.

 

§7. Odpowiedzialność. Dostęp i korzystanie z Platformy

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Platformy.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  • działania podejmowane przez Użytkowników;

  • niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika, innych niż wynikające z ogólnego założenia Platformy;

  • prawidłowość, wiarygodność i dokładność danych uzyskanych podczas korzystania z Platformy, a dostarczonych przez Użytkownika;

  • przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Platformy;

  • wady danych wprowadzonych do Platformy przez Użytkowników.;

  • jakość, dostępność i prawidłowość treści uzyskanych za pomocą Platformy.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody (także w postaci utraconych korzyści), naruszenie wizerunku, przerwy w działaniu przedsiębiorstwa, utracenie danych lub innego rodzaju informacji gospodarczej albo innych strat o charakterze majątkowym, wynikających w szczególności z:

  • niemożności korzystania z Platformy,

  • korzystania z Platformy,

  • braku dostępu do Platformy, danych, informacji, wiadomości opublikowanych lub odczytywanych w Platformie,

  • błędu w funkcjonowaniu Platformy,

  • nieautoryzowanego dostępu osoby trzeciej do danych,

  • oddziaływania osób trzecich,

  • usunięcia Konta.

  • oraz wszelkich innych przyczyn związanych z Usługą, niezależnie od tego czy straty, naruszenia i utraty były efektem bezpośrednim lub pośrednim zdarzenia.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do Platformy wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane lub urządzenie Użytkownika.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Platformy i oferowanej za jej pośrednictwem Usługi.

 6. W przypadku zawiadomienia o dostępie do Platformy osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.

 7. Usługodawca przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych na Platformie, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.

 8. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Usłudze i Platformie, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Platformy. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności Platformy.

 9. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy dotyczą Użytkownika, który jest Konsumentem wyłącznie w zakresie, który jest dozwolony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

§8. Reklamacje

 

 1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Platformy i usług świadczonych przez Użytkowników w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres: tradedziennik@gmail.com Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.

 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

 3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do serwisu Platformy i Usługi.

 4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Platformy, uwagi i informacje o działaniu Platformy i Strony internetowej, a także naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.

 

§9. 

Usuwanie kont Użytkowników

 

 1. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie. W tym celu Użytkownik powinien przejść procedurę związaną z usuwaniem konta, dostępną w Portali.

 2. Usunięcie Konta na wniosek Użytkownika następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia odpowiedniego żądania.

 3. Jeżeli konto Użytkownika zostało usunięte na skutek decyzji Usługodawcy, to Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w Platformie bez uprzedniej zgody Usługodawcy. Dokonanie ponownej rejestracji bez zgody skutkuje usunięciem Konta.

 

§10. 

Zmiany Regulaminu

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, wyłącznie z istotnych powodów, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy. W przypadku zmiany Regulaminu w czasie trwania Subskrypcji Użytkownika, zmiana wejdzie w życie z momentem zakończenia trwania Subskrypcji.

 2. O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Użytkowników na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Użytkownikowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji oraz poprzez stosowną notatkę na Koncie, dostępną po zalogowaniu.

 3. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik powinien usunąć Konto w sposób wskazany na Stronie internetowej.

 4. W przypadku niepodjęcia przez Użytkownika żadnych działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Użytkownika obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

 

§11. 

Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane Użytkowników będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, innym niż inni Użytkownicy, jeżeli działania Użytkownika będą tego wymagały, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej. 

 2. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na Stronie internetowej. §12. Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z korzystaniem z Usług poprzez Platformę, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:

  • skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy;

  • zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;

  • zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.

 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

 

§13. Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Użytkownika i Usługodawcę umowy stosuje się prawo polskie oraz właściwe są sądy jurysdykcji polskiej. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów zaistniałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym konsumentem jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.

 3. Regulamin obowiązuje od dnia 04.07.2021 roku. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres ...)

Adresat:.

………………………………………………..

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy świadczenia usług przez Platformę:

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)*:

Adres e-mail użyty do zalogowania przez konsumenta(-ów)*:

Podpis konsumenta(-ów)* (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

*niepotrzebne skreślić

Przesłanie formularza z tego samego adresu e-mail z którego nastąpiło logowanie do Platformy uznawane jest za podpisane przez konsumenta(-ów).Dziennik Tradera w Chmurze
Załóż darmowe konto i zacznij dokumentować swój trading korzystając z aplikacji Trade Dziennik
share

Udostępnij